REGULAMIN PORTALU

§ 1 DEFINICJE

 1. Administrator - kapitałowa spółka prawa handlowego pod firmą Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach , przy ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229344, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł, NIP:9222770826, adres e-mail: profimo@prometeusz.org.pl.
 2. Grupa Kapitałowa - Spółki powiązane kapitałowo z Prometeusz Finanse sp. z o.o., gdzie spółką dominującą jest spółka Prometeusz Finanse sp. z o.o.
 3. Podmiot Współpracujący – spółki nie powiązane kapitałowo z Prometeusz Finanse sp. z o.o., lecz z którymi Grupa Kapitałowa posiada odrębne umowy o współpracę, które za pośrednictwem Serwisu/Portalu mogą oferować i świadczyć na rzecz Użytkowników ramach prowadzonej działalności gospodarczej Usługi Odpłatne.
 4. Konto - udostępniona indywidualnie Użytkownikowi przez Administratora część Portalu służąca korzystaniu z Usług oraz zbierająca informacje o produktach Użytkownika zawierająca udostępnione przez niego dane osobowe, zabezpieczone hasłem dostępu i loginem grupująca informacje o działaniach Użytkownika w ramach Portalu; Konto jest dostępne dla Użytkownika po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie/Portalu oraz wprowadzeniu przez Użytkownika loginu łącznie z hasłem.
 5. Serwis/Portal - administrowany przez Administratora serwis internetowy utrzymywany przez Administratora w domenie Profimo.pl, w ramach którego podmioty z Grupy Kapitałowej oraz Podmioty Współpracujące mogą oferować swoje Usługi z możliwością przekierowania na serwis internetowy Grupy Kapitałowej lub Podmiotu Współpracującego
 6. Dane/treści – wszelkie pochodzące od Administratora informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 7. Usługi - usługi dostępu do treści/danych oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora a także inne Usługi Odpłatne oferowane za pośrednictwem Portalu lecz świadczone przez inne podmioty zarówno z Grupy Kapitałowej jak też Podmioty Współpracujące niepowiązane kapitałowo z Administratorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz odpowiednich odrębnych Regulaminach dotyczących danej usługi, które posiadają na własnych stronach internetowych. Portal zapewnia dostęp za pomocą linków oraz przekierowań do regulaminów innych odpłatnych usług świadczonych przez Podmioty Współpracujące bezpośrednio na ich stronach internetowych.
 8. Usługi Odpłatne - świadczone zgodnie z odrębnymi regulaminami przez podmioty z Grupy Kapitałowej lub Podmioty Współpracujące odpłatne usługi.
 9. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Portalu, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające dostęp do wszystkich Usług świadczonych w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna przyznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin Portalu (zwany dalej także „Regulaminem”) określa ogólne zasady świadczenia Usług w Portalu oraz korzystania przez Użytkowników z Portalu.
 2. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 3. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem a także odpowiednimi Regulaminami Usług Odpłatnych świadczonych przez podmioty Grupy Kapitałowej oraz Podmioty Współpracujące z Administratorem.
 4. Założenie Konta użytkownika na Portalu jest bezpłatne.
 5. Portal może zawierać aktywne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, administrowanych przez Administratora lub przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej lub Podmioty Współpracujące. W przypadku linków odsyłających do witryn internetowych innych podmiotów Administrator zastrzega, że nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności ani na zawarte na tych stronach treści. Administrator zaleca, by przed skorzystaniem z Portali Podmiotów Współpracujących lub też innych podmiotów Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności, jeżeli takowy został udostępniony oraz regulaminem świadczenia danej usługi, a w przypadku braku tychże dokumentów skontaktował się z administratorem danej witryny celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji na ten temat.
 6. Użytkownik nie może dostarczać do Portalu treści o charakterze nieobyczajnym, bezprawnym lub obraźliwym zaś wszelkie takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim służbom lub organom

§ 3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA NA PORTALU

 1. W celu korzystania z niektórych Usług w tym Usług Odpłatnych niezbędna jest rejestracja Konta dla Użytkownika oraz zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika Regulaminu a także polityki prywatności.
 2. Rejestracja obejmuje wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego w Portalu, poprzez: − ustanowienie nazwy Użytkownika (email Użytkownika) oraz hasła (hasło musi posiadać od 6 do 15 znaków, minimalnie jedną cyfrę, jedną małą literę i jedną wielką literę)
 3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez odebranie wiadomości wygenerowanej automatycznie przez Portal i przesłanej na adres e-mail Użytkownika i aktywację Konta poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości.

§ 4 ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ, ZASADY DOSTĘPU DO KONTA

 1. W chwili umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Konta, pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca Konta.
 2. Usługi Odpłatne oferowane za pośrednictwem Portalu dostępne są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Korzystanie z samego Portalu jest nieodpłatne. W ramach korzystania z Portalu przy zakładkach konkretnych Usług zawsze znajduje się opis takowej Usługi oraz informacja o ewentualnej odpłatności danej Usługi lub też warunki dotyczące danej umowy w zależności od rodzaju świadczonej Usługi. Użytkownikowi mogą też pojawiać się aktywne paski, suwaki lub ikony, które będzie mógł On ustawiać według własnych preferencji gdzie znajdzie tam wszelkie informacje w zależności od dokonanych ustawień parametrów wraz z ewentualnymi wyliczeniami oraz warunkami umów lub świadczonych usług.
 4. Administrator lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej lub Pomiot Współpracujący najpóźniej bezpośrednio przed skorzystaniem z Usługi Odpłatnej, informuje Użytkownika o warunkach umowy lub usługi, akceptowanych sposobach płatności, terminie płatności, łącznej cenie oraz wszelkich dodatkowych opłatach jak również o dodatkowych kosztach płatności.
 5. Na wniosek Użytkownika Administrator:
  • może zablokować jego Konto i czasowo uniemożliwi korzystanie z Usług,
  • usunie Konto i zapisane w nim dane Użytkownika , co skutkować będzie trwałym uniemożliwieniem korzystania z Usług w przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z żadnej Usługi. W przypadku posiadania aktywnej usługi na Koncie Użytkownika, Administrator może odmówić usunięcia konta Użytkownika, do czasu kiedy ten nie wykonania obowiązku wynikającego z zawartej uprzednio umowy z Administratorem do momentu pełnego rozliczenia lub do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego.

§ 5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 1. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności i aktualności wprowadzanych danych oraz przestrzeganie zasad ostrożności i bezpieczeństwa podczas logowania a w szczególności nie udostępnianiu innym osobom hasła oraz loginu do Konta Użytkownika. W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Portalu albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić o tym Administratora, gdzie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania Użytkownika.
 2. Administrator jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 3. Administrator jest uprawniony do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu poinformowania go o konieczności uzupełnienia lub aktualizacji danych Użytkownika w zakresie wymaganym do świadczenia Usług Odpłatnych.

§ 6 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik powinien posiadać komputer ze stałym dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, obsługującej pliki Cookies, aplikacje JavaScript w najnowszej wersji oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane na Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian.

§ 8 DOBRE PRATKYKI ORAZ NARUSZENIA ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  − korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), czynności, które mogą destabilizować pracę Portalu lub utrudniać do niego dostęp,
  − publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  − dostarczanie lub przekazywanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa a także obraźliwych i wulgarnych jak również treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich i instytucji jak również treści dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu prawa i wolności osób trzecich, gdzie wszelkie takie przypadki będą zgłaszane do organów ścigania.
  − korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu w sposób inny niż jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  − korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz niezgodnymi z zasadami współżycia społecznego jak również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej lub jego partnerów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Administrator ma prawo odmówić świadczenia usług elektronicznych dotyczących Konta, zablokować Konto Użytkownika lub rozwiązać umowę o te usługi w przypadkach:
  − podania fałszywych, niepełnych danych osobowych lub wobec odmowy udostępnienia koniecznych danych celem przeprowadzenia weryfikacji Użytkownika jak również gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania danej Usługi lub systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną,
  − stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Portalu przez Użytkownika albo powodowania przez Użytkownika zakłóceń, lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych lub usiłowania stosowania technik hakerskich.
  − stwierdzenia, że działania Użytkownika spowodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa Portalu, tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub usiłowania oszukiwania systemu informatycznego Administratora
 3. Administrator poinformuje Użytkownika o odmowie świadczenia usługi elektronicznej dotyczącej Konta lub rozwiązaniu umowy oraz podając stosowane uzasadnienie w tym zakresie. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem co najmniej 3 dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 powyżej, odpowiednie Regulaminy Usług Odpłatnych mogą przewidywać inne przesłanki i tryb odmowy świadczenia Usługi Odpłatnej, rozwiązania umowy o taką usługę także mogą przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy przez Administratora świadczenia usług elektronicznych dotyczących Konta lub rozwiązania umowę o te usługi.
 5. W przypadku wykorzystywania Portalu dla innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych w Portalu zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika będącego konsumentem, Administrator ma prawo zablokowania Konta Użytkownika.

§ 9 REKLAMACJE I SKARGI

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług Odpłatnych rozpatrywane są zgodnie z trybem i na warunkach określonych w odrębnych Regulaminach Usług Odpłatnych zawieszonych na Portalu lub gdy określona Usługa Odpłatna jest realizowana na rzecz Użytkownika w ramach współpracy Grupy Kapitałowej lub Podmiotów Współpracujących na zasadzie przekierowania do odpowiednich zakładek umieszczonych na serwisach internetowych Grupy Kapitałowej lub Podmiotów Współpracujących świadczących dana Usługę Odpłatną.

§ 10 DOSTĘPNOŚĆ DANYCH KONTA. DOSTEPNOŚĆ PORTALU

 1. Portal jest dostępny dla Użytkowników przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Portalu, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Portalu. Zaplanowane przerwy techniczne oraz wyłączenie działania Portalu będą uprzednio anonsowane Użytkownikom z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem gdzie taka informacja winna znaleźć się na Koncie Użytkownika oraz w miejscu widocznym na stronie startowej Portalu.
 2. Treści zawarte w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator dołożył wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały podane w sposób jasny, rzetelny i przejrzysty.

§ 11 DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w ramach rejestracji Konta jest Administrator.
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Portalu, którą Użytkownik może pozyskać i pobrać a także utrwalić za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje strona Profimo.pl.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania treści Regulaminu na Portalu.
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu, jeżeli jest to niezbędne dla dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Portalu, a także w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora takowy obowiązek. Wszelkie zmiany nastąpią po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej treści Regulaminu na Portalu oraz na ich adresy e-mail lub taka informacja zostanie zawieszona na Koncie Użytkownika, która będzie widoczna po zalogowaniu. Jeżeli Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami w treści Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą prowadzenia Konta na Portalu. W chwili rozwiązania umowy Konto Użytkownika zostanie usunięte, co skutkuje brakiem możliwości dalszego korzystania przez Użytkownika z Usług. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Usług Odpłatnych wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dotyczących Konta jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o Usługi Odpłatne, o ile Regulamin Usługi Odpłatnej nie stanowi inaczej. Wypowiedzenie umowy dotyczącej Konta nie ma wpływu na dochodzenie ewentualnych roszczeń od Użytkownika przez dostawcę Usługi Odpłatnej.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją uprawnionego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne mające zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. W przypadku powstałych ewentualnych rozbieżności, nieścisłości lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu a w odniesieniu do innych dokumentów zawieszonych na Portalu przez Administratora uznać należy, iż Regulamin stosuje się w pierwszej kolejności.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 8. Umowa zawierana jest z Użytkownikiem na podstawie Regulaminu w języku polskim lub angielskim z zależności od rodzaju dostarczanych usług zaś w razie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych bądź rozbieżności językowych, polska wersja językowa oraz postanowienia Regulaminu są wiążące i mają one prymat nad wersją angielską. Inne wersje językowe Regulaminu mają wyłącznie charakter posiłkowy . Językiem stosowanym w relacjach z Użytkownikiem jest język polski.
 9. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.07.2021 roku