Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Prywatność naszych Użytkowników i oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych jest dla nas priorytetowa dlatego też stosowane przez nas środki zaradcze oraz ochrony zapewniają pełną gwarancję poufności przetwarzanych przez nas informacji oraz danych z zachowaniem przejrzystości co do realizowanych procesów, gdzie na każdym etapie masz prawo wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat.

Z poniższej polityki prywatności dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Zależnie od tego, w jakim zakresie chcesz skorzystać z naszych usług, Administratorem Twoich danych może być:

 • Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 48, oferujący sprzedaż pożyczek konsumenckich
 • Express Profit sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 48, oferujący pośrednictwo w szeroko pojętych usługach finansowych w tym pośrednictwie usługi MO/TO
 • Finansec sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 48 oferujący usługę w zakresie w przekierowania potencjalnych klientów do Podmiotów Współpracujących ze spółką w zakresie ubezpieczeń, usług kantoru internetowego oraz oferujących usługę transferu pieniężnego czy też kart walutowych.

Powyżej wymienione Spółki działają i ściśle współpracują ze sobą jako podmioty kooperujące w ramach jednej grupy kapitałowej oferując szeroki zakres usług gdzie wraz ze swoimi zewnętrznymi Parterami biznesowymi, którzy są Podmiotami Współpracującymi oferują oni wspólnie Usług, gdzie wzajemna współpraca pomiędzy nimi pozwala wykorzystać pełen potencjał zasobów gospodarczych poszczególnych Spółek i tym samym oferować Użytkownikom szeroki wachlarz usług finansowych oraz pokrewnych. W związku z tym, w ramach niektórych czynności przetwarzania, Spółki mogą udostępniać sobie dane osobowe (jedynie za Twoją wyraźną zgodą), powierzając sobie przetwarzanie danych osobowych lub współadministrują Twoimi danymi.

Prometeusz Finanse sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Portalem Profimo.pl może również występować w roli Podmiotu przetwarzającego, który w imieniu pozostałych Administratorów danych utrzymuje infrastrukturę teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji poszczególnych Usług.

W jaki sposób przetwarzamy twoje dane?

Dane osobowe to w skrócie wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadków osób prawnych to także dane członków zarządu reprezentujących dany podmiot, dane pełnomocników, prokurentów lub dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi w danej sprawie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji, jakie pozyskujemy, niezależnie od tego czy są one przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, mediów społecznościowych, przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji, osobiście lub z innych pochodnych źródeł.

W związku z tym jesteśmy zobowiązani do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych i robić to z należytą starannością, rzetelnością i pietyzmem gdzie dobieramy i stosujemy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.profimo.pl zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo na każdym etapie korzystania z serwisu oraz przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi zarówno w ustawach krajowych w tym w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej „Rozporządzenie” lub RODO). Zawarta poniżej Polityka Prywatności, zwana także dalej „Polityką”, które określają zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Nas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna przetwarzania i informacje ogólne

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem” lub RODO)Dane Osobowe – to dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; przetwarzanie danych osobowych; wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Poniżej znajdziesz krótki słowniczek pojęć abyś lepiej mógł zapoznać się z nomenklaturą przez nas stosowaną aby była ona czytelna i jasna i nie budziła żadnych wątpliwości.

Użytkownik –osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką;

Serwis/Portal – system aplikacji internetowych udostępnionych na stronie www.profimo.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę.

Profil Klienta lub Profil – oznacza indywidualne konto internetowe założone na stronie www.profimo.pl przez Użytkownika do korzystania z serwisu.

Administrator Danych Osobowych - w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Prometeusz Finanse Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Paderewskiego 48 , 25-502 Kielce wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: (dalej „ Prometeusz Finanse Sp. z o.o. lub „Spółka”) Spółka, działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktowa
poprzez adres e-mail: profimo@prometeusz.org.pl lub telefonicznie pod numer: 801000606. W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktowa
poprzez e-mail: profimo@prometeusz.org.pl lub pisemnie na adres pocztowy Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Paderewskiego 48, 25-502KielceKielce.

Wdrażanie zabezpieczenia celem ochrony danych osobowych.

Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie:
a) analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO,
b) wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA/Privacy by design/Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 RODO,
c) wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 RODO.
- stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych
- prowadzimy rejestr czynności przetwarzania.
- wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność w zakresie realizacji umów o świadczenie Usług z zachowaniem zasady minimalizacji w pozyskiwaniu danych tylko i wyłącznie do celów wykonania umowy lub wykonania Usługi. Przetwarzamy dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo świadczenia usług, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy?

Co do Usług Finansowych

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.
- są to informacje, które podajesz nam w ramach korzystania z Usług. Założenie Konta wymaga podania
(a) nazwy Użytkownika (e–mail Użytkownika),
(b) hasła oraz. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do Konta jest zaszyfrowane i ma charakter poufny, w związku z tym nie powinieneś nikomu go udostępniać.

Korzystanie z niektórych usług finansowych może wiązać się z koniecznością podania dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr dokumentu tożsamości lub paszportu czy też rachunku bankowego. Możesz także zostać poproszony o przedstawienie innych oświadczeń potwierdzających Twoje dane osobowe. Czasem celem potwierdzenia weryfikacji Twoich danych osobowych może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Możemy wykorzystać pewne informacje na Twój temat do profilowania, aby szybko i skutecznie wykryć określone przestępstwo i osobę, która je popełniła. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość odmowy realizacji transakcji. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia umowy z Użytkownikiem w przyszłości.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy się z nami kontaktujesz, np. poprzez nasz Biuro Obsługi Klienta (zwane dalej jako „BOI”/Infolinię lub Formularz Kontaktowy . Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia.

Twoje dane wykorzystujemy w celu

 • świadczenia poszczególnych Usług i ich obsługi ,
 • dostarczania informacji o realizowanych Usługach,
 • wykonywania obowiązków prawnych wynikających z nałożonych na nas obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez naszych pracowników BOI lub eksperta odpowiedniej komórki lub poprzez formularz kontaktowy ,
 • zapewnienia wsparcia w zakresie rozwiązania problemów technicznych przez BOI lub innych kwestii poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z naszym pracownikiem BOI,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,
 • sprzedaży i obsługi usług finansowych a także realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączącej nas z Tobą umowy
 • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 • prowadzenia postępowań sądowych i innych postępowań w sytuacji wystąpienia ewentualnych roszczeń,
 • rozliczenia Usług.

Co do Usług pożyczkowych

Jeśli chcesz skorzystać z usługi pożyczek Profimo.pl to udostępnimy Twoje dane osobowe do Prometeusz Finanse sp. z o.o., która będzie ich Administratorem. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji Usług.

Twoje dane wykorzystujemy w celu:

 1. Informujemy, iż Twoje dane będą przetwarzane przez Nas w następujących celach:
  • rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki, a w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy pożyczki, również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem lub wypowiedzeniem oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartej umowy pożyczki. Dane będą przetwarzane również w zakresie wykonywania czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej oraz analiza ryzyka kredytowego, cykliczna ocena analizy statusu finansowego klienta w zakresie jego wiarygodności płatniczej w tym także z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe ( gdzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO). W przypadku, jeśli weryfikacja Twojego wniosku następuje w oparciu o usługę dostępu do informacji o rachunku bankowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam na Twój wniosek przez podmiot świadczący Tobie usługę dostępu do informacji o rachunku. Są to dane osobowe identyfikujące Ciebie, twój rachunek bankowy (w szczególności dane określające imię, nazwisko i PESEL, numer i serię dowodu posiadacza rachunku, datę założenia rachunku, numer rachunku), a także dane osobowe zawarte w jego historii, w tym dane dotyczące poszczególnych transakcji, obejmujące w szczególności datę i czas, drugą stronę, tytuł oraz kwotę transakcji przeprowadzonej na rachunku.
  • świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz Profilu Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),
  • celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy pożyczki – (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz Podmiotów Współpracujących,
  • celów marketingowych po rozwiązaniu umowy pożyczki konsumenckiej lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia – (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych i Podmiotów Współpracujących),
  • marketingu bezpośredniego; przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną–(podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  • rozpatrywania Twoich ewentualnych reklamacji oraz roszczeń – (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem Twojej reklamacji, zgłoszenia lub wniosku oraz obronie przed ewentualnymi Twoimi roszczeniami),
  • weryfikacji Twojej tożsamości – ( podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 36 –37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu),
  • dochodzenia roszczeń i ich windykacji, jeżeli dojdzie do takich sytuacji, w której będziemy uprawnieni jako Wierzyciel do dochodzenia swoich roszczeń od klientów w ramach zawartych umów pożyczki lub z tytułu ewentualnego bezpodstawnego wzbogacenia – (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, polegający na dochodzeniu przez administratora swoich praw oraz roszczeń od klientów).
  • Twoje dane mogą być również przetwarzane również do celów archiwizacyjnych w ramach prowadzonych statystyk lub analiz
  • wykonywania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych lub przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W momencie otrzymania Twojego wniosku o pożyczkę, jesteśmy zobowiązani do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej. Ocena ta dokonywana jest na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji, własnych zbiorów danych oraz informacji uzyskanych od podmiotów trzecich w ramach przyjętych przez Spółkę zasad badania zdolności kredytowej. Upewniamy się, że działasz w dobrej wierze i oceniamy Twoją zdolność w sposób zautomatyzowany, co umożliwia nam podjąć decyzję czy pożyczymy Tobie pieniądze, w jakiej kwocie i na jakich warunkach. Konsekwencją takiego przetwarzania może być może być automatyczna odmowa zawarcia umowy, a Ty masz prawo do wyrażenia własnego stanowiska do takiej decyzji oraz do jej zakwestionowania.

Działając jednocześnie jako instytucja pożyczkowa jesteśmy obowiązani do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów nadzoru, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jako instytucja pożyczkowa jesteśmy obowiązani do oceny zdolności kredytowej, stąd możemy udostępniać Twoje dane biurom kredytowym oraz biurom gospodarczym, a także podmiotom prowadzącym systemy wymiany informacji czy uczestnikom systemów wymiany informacji o klientach lub potencjalnych klientach instytucji pożyczkowych, w celu pozyskania informacji oraz danych gospodarczych, weryfikacji zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Twoje dane są także udostępniane bankom realizującym zlecone transakcje.

Reasumując w ramach usług pożyczkowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujących osobę: w tym: PESEL i datę oraz miejsce urodzenia , imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, obywatelstwo; stan cywilny, liczbę osób na utrzymaniu, status zawodowy, oraz branżę zawodową, w której pracujesz, nazwę pracodawcy i numer telefonu pracodawcy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP w przypadku działalności gospodarczej, dochód miesięczny; dane adresowe i teleadresowe w tym: adres zamieszkania; adres do doręczeń; adres e-mail oraz numer telefonu; dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota zobowiązania, stan zadłużenia, okres spłaty, warunki spłaty, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych;

Co do Usług marketingowych

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia Tobie ofert dotyczących świadczonych usług w ramach portalu . Oferty będą do Ciebie przesyłane do czasu odwołania zgody, co możesz zrobić samodzielnie poprzez kontakt z nami w sposób dla Ciebie dogodny np. drogą elektroniczną. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę poprzez kontakt z nami w dowolnej dla Ciebie formie.

W zakresie wzajemnej Komunikacji

Gromadzimy Twoje dane osobowe także, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji, w tym użyciu formularza kontaktowego, czata lub telefonu. Zgromadzone dane obejmują m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail ewentualnie numer kontaktowy do Ciebie jeżeli zechcesz na kontakt w takiej formie. Dane przetwarzamy w celach związanych bezpośrednio z twoim zapytaniem lub wnioskiem jak też w związku z prawidłowym funkcjonowaniem i świadczeniem danej Usługi a także z powodu obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują nas do przeciwdziałania różnym naruszeniom. Poprzez wysłanie do nas wiadomości wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w jej treści. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami. Informacje na Twój temat przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu danego zgłoszenia.

Pliki cookies

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy informacje o tym kiedy i jak korzystasz z Usług oferowanych w Portalu Profimo.pl, są to m. in.: dane pomiarowe, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące Twojej aktywności. Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronie Profimo.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Profimo.pl. Wobec tego, w przypadku korzystania z zewnętrznych stron internetowych, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności, zamieszczonymi na tychże stronach.

Nawiązywanie stosunków gospodarczych

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych z osobami prawnymi przetwarzamy dane osobowe członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej. Dane te są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką, będącą Stroną umowy, a osobą prawną – podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki,
 • wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzoną działalnością – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawach podatkowych oraz przepisów o rachunkowości,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Spółką a osobą prawną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, którymi są w szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy oraz obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach przywołanych powyżej. Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Konkursy i Promocje

Zdarza się, że w ramach realizowanych działań marketingowych organizujemy konkursy, loterie lub promocje. Jeśli będziesz chciał wziąć w nich udział, poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia danej akcji, bieżącej komunikacji oraz ewentualnego powiadomienia o zwycięstwie i przeprowadzenia rozliczenia finansowego (w przypadku przekazania nagrody). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolna zgoda oraz w przypadku przekazania nagrody przepisy podatkowe. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z zastrzeżeniem ewentualnych obowiązków wskazanych w przepisach podatkowych.

Jeśli akcja jest przeprowadzana we współpracy z partnerami handlowymi, którym zostaną przekazane Twoje dane osobowe, zostaniesz poinformowany o tym fakcie w stosownym Regulaminie.

Źródło pochodzenia danych:

Zbieramy Dane osobowe wyłącznie od osób, których te dane dotyczą, za wyjątkiem danych pozyskanych od podmiotów zewnętrznych tj. np. z Biura Informacji Kredytowej S. A. oraz biur informacji gospodarczych oraz od Kontomatik sp. z o. o. jak też ewentualnie od Podmiotów Współpracujących z nami w zakresie wspólnie świadczonych usług lub za naszym pośrednictwem. Zbieramy wszelkie informacje, które są nam przekazywane od Ciebie np. podczas procesu rejestracji Twojej osoby na naszej stronie internetowej oraz w naszym Serwisie/Portalu, kiedy korzystasz z naszych aplikacji mobilnych podczas wypełniania wszelkich formularzy lub podczas składania wniosków lub zapytań o produkty kredytowe lub wszelkie inne produkty lub usługi, które są oferowane na naszej stronie internetowej lub też u naszych pracowników lub partnerów lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez naszych Podmiotów Współpracujących. Zbieramy twoje dane zarówno wtedy, kiedy zgłaszasz się z problemem lub kiedy komunikuje się z nami odnośnie naszych produktów lub świadczonych przez nas usług lub też uczestniczysz w promocjach bądź badaniach ankietowych; lub innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lub mediów społecznościowych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

Podanie danych ma charakter wyłącznie dobrowolny, choć jest konieczne do zawarcia (np. co do oceny zdolności kredytowej lub np. realizacji umowy pożyczki konsumenckiej lub innych usług finansowych gdzie weryfikacja danych jest niezbędna celem potwierdzenia twojej tożsamości w celu zawarcia konkretnej umowy z wyłączeniem przetwarzania danych w celach marketingowych, które nigdy nie jest obligatoryjna).

Okres przechowywania danych:

Wszelkie pozyskane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności w ramach wykonania konkretnej umowy lub usługi. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy usuniesz Konto, będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych przepisach.

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Przykładowo wskazujemy okresy przechowywania danych w ramach świadczenia usług np. pożyczkowych i dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres 3 lat od zebrania danych, a jeśli dojdzie do zawarcia umowy pożyczki - przez okres 3 lat po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o pożyczkę , zbyciu w ramach cesji lub przelewu wierzytelności przez kredytodawcę wierzytelności wynikających z umowy o pożyczkę lub rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pożyczkę, dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego – przez okres trwania umowy; dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu – przez czas trwania tej umowy; dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; dla celów rozpatrywania Twojej reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Twoich potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego w tejże sprawie; dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Nas do momentu przedawnienia Twoich potencjalnych roszczeń; dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych lub egzekucyjnych – dane mogą by przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiotowej sprawie ; dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania popełnieniu przestępstw: – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Nas naprawienia szkody wobec zawiadamiania właściwych organów ścigania do momentu przedawnienia się roszczenia z tego tytułu.; dla celów tworzenia analiz, statystyk i zestawień, –przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy; do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danego stosunku prawnego (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące Pani/ Pana są przetwarzane (przechowywane) przez 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. W przypadkach pozyskania przez Nas danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody. Reasumując prowadzimy politykę minimalizacji danych czyli pobierania tychże danych osobowych , które są nam faktycznie niezbędne celem prawidłowego wykonania konkretnej Usługi oraz ich maksymalnej anonimizacji w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony Twoich danych osobowych.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Możemy podejmować niektóre decyzje także w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Ciebie oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych lub w oparciu o czynnik ludzki i decyzję analityka np. w procesie oceny zdolności kredytowej. Automatyczne decyzje mogą opierać się na dowolnym rodzaju danych, na przykład:

- dane przekazane bezpośrednio przez klienta jako osobę fizyczną (np. w odpowiedziach na pytania ankietowe).

- dane zaobserwowane na temat osób fizycznych (na przykład dane lokalizacyjne gromadzone poprzez aplikację)

- dane wywnioskowane, na przykład profil osoby fizycznej, który został już stworzony (np. wynik oceny zdolności kredytowej). Decyzje, które nie są w pełni automatyczne to takie, które mogą obejmować działania naszych pracowników przykładowo, przed udzieleniem pożyczki zbadamy Twoją zdolność kredytową oraz w niektórych przypadkach możemy dokonać dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub zażądamy dodatkowych dokumentów co ma miejsce przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu lub pożyczki w stosunku do danego klienta jako osoby fizycznej. Jeżeli decyzje podejmowane są automatycznie to w oparciu o stosowany przez Nas model scoringowy oraz ułożony algorytm. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie np. przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Tobie określonego produktu finansowego. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o czynnik ludzki w oparciu o dokonaną analizę pracownika – jest niekiedy niezbędna do zawarcia np. umowy kredytu konsumenckiego czy też innej usługi finansowej. W każdym przypadku to jest zarówno w przypadku wydania pozytywnej decyzji jak również w przypadku odmowy, masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o otrzymanie stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej przez nas decyzji, a także do ponownego przeanalizowania sprawy przez analityka w celu dokonania ewentualnej rewizji stanowiska. Twoje dane mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany również w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena może obejmować dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Ciebie przy zawarciu umowy o daną usługę. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji. Możemy również przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego co odbywa się za twoja wyraźną uprzednią zgodą.

Odbiorcy danych: Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Dostęp do danych ma Administrator, który nimi zarządza, czyli podmiot świadczący Usługi, z których korzystasz. Twoje dane osobowe są więc przekazywane dopiero w momencie, kiedy chcesz skorzystać z danej usługi za twoją wyraźną zgodą. Zapewniamy Cię, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi dla Ciebie. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych podmiotom realizującym poszczególne Usługi , stają się one niezależnymi Administratorami danych.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi stale współpracujemy w ramach wsparcia naszej działalności oraz współpracy gospodarczej w szczególności są to podmioty, do których możesz być skierowany w ramach Twojego zainteresowania konkretną świadczoną przez nas lub Podmioty Współpracujące Usługą np. do operatorów transferów pieniężnych lub płatności MO/TO, dostawców ubezpieczeń czy też operatorów kantorów walutowych a także innych organów lub instytucji państwowych, które są uprawnione do otrzymywania twoich danych osobowych z mocy przepisów prawa. Korzystamy również z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej bądź narzędzi do marketingu.

Jako instytucja obowiązana do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów nadzoru, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który jako organ administracji rządowej sprawuje kontrolę przestrzegania ww. przepisów. Raporty są generowane i przesyłane automatycznie przez nasze oprogramowanie. Współpracujemy również z podmiotami świadczącymi usługi wykonywania analiz mających na celu przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi płatności. Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości. Dane są także udostępniane bankom realizującym zlecone transakcje.

Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dlatego możemy również udostępniać dane policji lub innym organom w przypadku dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.

Informujemy także, iż w przypadku skorzystania z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google LLC.

W przypadku świadczonych usług finansowych oraz pożyczkowych dane osobowe mogą by udostępniane przez Nas podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Twojej zgody w celu oceny Twojej zdolności kredytowej i dokonania analizy ryzyka kredytowego w tym również cyklicznej oceny analizy statusu finansowego w zakresie Twojej wiarygodności płatniczej a także w celu zawarcia umów Usług finansowych lub wykonania Usługi co do której wyrażasz zainteresowanie.

Twoje dane osobowe mogą by udostępniane przez Nas również do następującej kategorii podmiotów:• nabywców wierzytelności w przypadku jeżeli dokonamy cesji wierzytelności przysługującej nam w stosunku do Ciebie lub przelewu wierzytelności na inny podmiot; firm windykacyjnych i kancelarii prawnych z tytułu dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych w stosunku do Twojej osoby w ramach zawartych przez Ciebie z nami umów lub z tytułu świadczonych na twoją rzecz Usług, które nie zostały rozliczone.

Twoje uprawnienia

Masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest realizowane na mocy naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres profimo@prometeusz.org.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z naszym BOI -Biurem Obsługi Klienta jak też w każdej innej dowolnej formie składając nam takie oświadczenie woli. Przysługuje Ci także prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody (jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była takowa zgoda). Możesz to zrobić poprzez kontakt z naszym BOI na adres profimo@prometeusz.org.pl lub telefoniczne jak też w każdej innej dowolnej formie składając nam takie oświadczenie woli . W każdym przypadku zgodę możesz wycofać w każdym dowolnym momencie. Dodatkowo jeżeli uznasz, iż zachodzą jakiekolwiek nieprawidłowości co przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci w każdym momencie prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami bezpośrednio poprzez przesłanie nam wiadomości na adres profimo@prometeusz.org.pl lub przez Profil Klienta.

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian dokonanych w innych dokumentach umieszczonych na naszym Portalu/Serwisie. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności. Wszystkie zapytania czy uwagi co do naszej Polityki możesz kierować na adres profimo@prometeusz.org.pl.